Anthony Evans - New Chair

August 2019

Hello to all DAW Friends and Members,

I thought I would email you all to let you know that at the AGM on the 20th July I was appointed Chair and Richard Williams was appointed Vice Chair of DAW. You can read a bit about us and all the Trustees on the DAW web page at: https://www.dramawales.org.uk/pages/aboutus/dawexecutivecommittee.html

Both Richard and I would both like to thank the outgoing Chair and Vice Chair, Mrs Shirley Betts and Mrs Sue Buckley for their work over the past 15 months.

Obviously at this time of change I would like to assure you all that I will do my best to make the change as smooth as possible.

There are a few things that have to be done quite quickly like change to Bank Account signatories and move the plays that Buckleys Crane Hire have very kindly stored for us for the past 15 months.  Thank you.

With that in mind does anyone have access to a very large van to collect the plays and bring them to where they will be stored from now on.  It’s a big ask I am aware. If you can help in any way, please do let me know.

Also, it will take a little while for me to sort out some things Membership being a priority so I will be writing to everyone sending you all the new details of DAW, address telephone number, etc.

I would also like to take this opportunity of thanking Richard Jones from CCTA for organising The British Final Festival of One Act Plays in Rhyl.  A very exciting time for Wales and I know Richard will be getting in touch with me soon to let me know what he needs.

Looking forward to my new task as Chairman and I’m sure you’ll be hearing from me again soon.

With every best wish,

Anthony Evans.Chair, DAW,

E-mail: chair@dramawales.org.uk *********************************************************************************************************************************

Awst 2019

Annwyl gyfeillion ac aelodau Cymdeithas Ddrama Cymru. 

Yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol a gynhaliwyd ar y 20fed o Orffennaf  fe gefais I fy ethol yn Gadeirydd a Richard Williams yn Is Gadeirydd o’r Gymdeithas.

Hoffen I a Richard anfon ein diolch I Shirley Betts a Sue Buckley am eu Gwaith pan yn dal y swyddfeydd yma dros y bymtheg mis diwethaf.

Yn amlwg yn ystod y cyfnod hwn o newid Hoffwn eich sicrhau y gwnaf fy ngorau i sicrhau bod y newid hwn mor ddidrafferth â phosibl.

Mae ychydig o bethau y mae ' n rhaid eu gwneud yn gyflym, fel newid llofnodwyr y banc, ac hefyd i symud y dramâu a storiwyd gan Buckleys Crane yn garedig i ni dros y pymtheg mis diwethaf.

Gyda hynny mewn golwg a oes gan unrhyw un fynediad i fan fawr fel y gallwn gasglu' r dramâu ac eu cludo i'r lle y byddant yn cael eu storio yn y dyfodol.

Rwy ' n ymwybodol bod hwn yn ofyn mawr, ond os allwch chi helpu mewn unrhyw ffordd, a fyddech yn bodlon cysylltu â mi os gwelwch yn dda.

Gan y cymer ychydig o amser imi roi trefn ar bethau, yn enwedig aelodaeth, byddaf yn cysylltu â chi yn fuan gyda manylion newydd Cymdeithas Ddrama Cymru, cyfeiriadau, rhifau pfone ac ati.

Hoffwn hefyd gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Richard Jones am drefnu rownd derfynol Prydain o Ddramau Un Act i ' w chynnal yn y Rhyl yn 2020. Edrychaf ymlaen I weithio efo Richard I’w helpu efo unrhywbeth fi angen.

Rwyf yn edrych ymlaen am fy amser fel Cadeirydd a fyddai mewn cysylltiad efo chi yn fuan.

Diolch.

Anthony Evans

Cadeirydd Cymdeithas Ddrama Cymru.

E-bost:  chair@dramawales.org.uk

 

 

 

http://www.samuelfrench-london.co.uk